dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đề cương ôn tập tin học lớp 3 mien phi,tai lieu đề cương ôn tập tin học lớp 3 mien phi,bai giang đề cương ôn tập tin học lớp 3 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/23/2014 2:46:26 PM
Filesize: 0.08 M
Download count: 9
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Đề cương ô tập lý thuyết tin học lớp 3 học kỳ II
Câu 1: Khi gõ phím ở hàng phím trên, tay em đặt ở hàng phím nào?
Hàng phím trên
Hàng Phím dưới
Hàng Phím số
Hàng Phím cơ sở
Câu 2: Cho biết phát biểu nào sau đây là đúng?
Hai phím có gai thuộc hàng phím
Hàng phím trên
Hàng Phím dưới
Hàng Phím số
Hàng Phím cơ sở
Câu 3: Câu 2: Hãy chọn câu trả lời đúng.
Hai phím có gai là hai phím nào?
Phím G và Phím H
Phím F và Phím H
Phím G và Phím J
Phím F và Phím J
Câu 4: Khi gõ phím ở hàng phím dưới, tay em đặt ở hàng phím nào?
Hàng phím trên
Hàng Phím dưới
Hàng Phím số
Hàng Phím cơ sở
Câu 5: Khi gõ phím ở hàng phím số, tay em đặt ở hàng phím nào?
Hàng phím trên
Hàng Phím dưới
Hàng Phím số
Hàng Phím cơ sở
Câu 6: Hãy chọn biểu tượng của phần mềm Word.
    

Câu 7: Hãy chọn biểu tượng của con trỏ soạn thảo trong phần mềm Word.
    

Câu 8: Trong phần mềm Word, để xuống hàng ta gõ phím nào sau đây?
Phím Caps Lock
Phím Shift
Phím Enter
Phím Ctrl

Câu 9: Hãy chọn câu trả lời đúng.
Để gõ ký tự trên của phím trong phần mềm Word , em thực hiện thao tác sau đây:
Nhấn giữ phím Shift và gõ phím đó
Nhấn giữ phím Alt và gõ phím đó
Nhấn giữ phím Caps Lock và gõ phím đó
Nhấn giữ phím Ctrl và gõ phím đó
Câu 10: Hãy chọn câu trả lời đúng.
Để gõ chữ hoa trong phầm mềm Word , em thực hiện thao tác sau đây:
Nhấn giữ phím Shift và gõ phím đó
Nhấn giữ phím Alt và gõ phím đó
Nhấn giữ phím Caps Lock và gõ phím đó
Nhấn giữ phím Ctrl và gõ phím đó
Câu 11: Hãy chọn câu trả lời đúng.
Để gõ toàn bộ chữ hoa trong phầm mềm Word , em thực hiện thao tác sau đây:
Nhấn phím Caps Lock để bật đèn Caps lock cháy lên.
Nhấn phím Caps Lock để tắt đèn Caps lock .
Nhấn giữ phím Alt và gõ phím đó
Nhấn giữ phím Ctrl và gõ phím đó
Câu 12: Hãy chọn câu trả lời đúng.
Trong phầm mềm Word, để xóa ký tự bên trái con trỏ soạn thảo, em thực hiện thao tác sau đây:
Nhấn phím Backspace (Phím , phía trên phím Enter).
Nhấn phím Delete.
Nhấn phím Home.
Nhấn phím End.

Câu 13. Hãy chọn câu trả lời đúng.
Trong phầm mềm Word, để xóa ký tự bên phải con trỏ soạn thảo, em thực hiện thao tác sau đây:
Nhấn phím Backspace (Phím , phía trên phím Enter).
Nhấn phím Delete.
Nhấn phím Home.
Nhấn phím End.
Câu 14 Hãy chọn câu trả lời đúng.
Trong phầm mềm Word, với kiểu gõ Vni để có chữ ă em gõ
Phím a và phím 5
Phím a và phím 6
Phím a và phím 7
Phím a và phím 8
Câu 15 Hãy chọn câu trả lời đúng.
Trong phầm mềm Word, với kiểu gõ Vni để có chữ ô em gõ
Phím a và phím 5
Phím a và phím 6
Phím a và phím 7
Phím a và phím 8
Câu 16 Hãy chọn câu trả lời đúng.
Trong phầm mềm Word, với kiểu gõ Vni để có chữ ê em gõ
Phím e và phím 5
Phím e và phím 6
Phím e và phím 7
Phím e và phím 8
Câu 17 Hãy chọn câu trả lời đúng.
Trong phầm mềm Word, với kiểu gõ Vni để có chữ â em gõ
Phím o và phím 5
Phím o và phím 6
Phím o và phím 7
Phím o và phím 8
Câu 18 Hãy chọn câu trả lời đúng.
Trong phầm mềm Word, với kiểu gõ Vni để có chữ ơ em gõ
Phím o và phím 5
Phím o và phím 6
Phím o và phím 7
Phím o và phím 8
Câu 19 Hãy chọn câu trả lời đúng.
Trong phầm mềm Word, với kiểu gõ Vni để có chữ ư em gõ
Phím u và phím 5
Phím u và phím 6
Phím u và phím 7
Phím u và phím 8
Câu 20 Hãy chọn câu trả lời đúng.
Trong phầm mềm Word, với kiểu gõ Vni để có chữ đ em gõ
Phím d và phím 9
Phím d và phím 6
Phím d và phím 7
Phím d và phím 8
Câu 21 Hãy chọn câu trả lời đúng.